Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta E-Book


Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta - Mikko Ojala pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-01-01
FÖRFATTARE: Mikko Ojala
ISBN: 9789515157775
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,93

FÖRKLARING:

Uutuusteos varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja koulun alustaMikko Ojalalta on ilmestynyt helmikuussa 2020 julkaisu ”Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta” (Julkaisutiedot: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisu 2020, Painatus ja tilaus Unigrafia ([email protected]). Laajaan ulkomaiseen ja kotimaiseen lähdeaineistoon perustuen julkaisussa analysoidaan lasten oppimista ja kehittymistä, alueen uusimpia opetussuunnitelmia sekä ajankohtaisia kasvatuksen ja opetuksen teemoja. Erityistä huomiota kiinnitetään kasvatuksen ja opetuksen arviointiin, kasvatuksen ja opetuksen tasa-arvoon, sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen sekä opetussuunnitelmien kehittämiseen. Julkaisu on vertaisarvioitu ja tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, opettajille ja alan toimijoille ja kehittäjille.

...Opetus- ja... Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa leikillä on keskeinen merkitys ... Varhaiskasvatus ja esiopetus ... . Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite. Erityiset haasteet esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa -koulutushanke on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen15 ... Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ... ... . Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen15 (luku 5.4). Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoitoa päiväkoti- tai perhepäivähoitopäivän aikana, lapselle laaditaan lääkehoitosuunnitelma osana lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa16. Vantaan varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen linjaukset ovat vuodelta 2012. ... kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, ... - Kehityksen ja oppimisen tuen valikko - Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ... ja henkilöstöjohtamisen. Kyselyssä lapsen kehityksen ja oppimisen tuesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa saatiin vastaus 169 kunnasta (57 % Manner-Suomen kunnista). Kuntien käytännöt lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisen osalta ovat kirjavia. Selvityksen mukaan vastaajista noin puolet edusti kuntia, joissa on siirrytty Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen mahdollinen kehityksen ja oppimisen tuki ja sen toteuttaminen (luku 5.4) 19. Jos lapsella on jokin pitkäaikainen sairaus, joka vaatii lääkehoi-toa, laaditaan hänelle terveydenhuollossa lääkehoitosuunnitelma. 20. Siltä osin kuin lääkehoito- naa lapsi, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta nimitystä kasvun ja oppimisen tuki sekä opiskelija- ja oppi-lashuoltolain mukaisesta opiskeluhuollosta termiä esiopetuksen oppilashuolto. 1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämi- mistä ja luoda osaltaan edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle. Kuntien tehtävänä on arvioida varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden poh-jalta kuntansa varhaiskasvatuksen palvelujen toteutumista ja konkretisoida omas-sa ja yksiköidensä suunnitelmissa varhaiskasvatuksen sisällöt ja toimintatavat. vastaanottavan koulun ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden kanssa. Lapsikohtaisissa palavereissa arvioidaan mahdolliset lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan, esiopetuksen tehostettuun oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan kirjattujen tukimuotojen jatkamisen tarve. Esiopetuksen opettaja kutsuu koolle tarvittavat asiantuntijat. Kirstin koulun inklusiivisen valmistavan esiopetuksen toimintakulttuuri on perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välissä muotoutuva toimintatapa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se pohjaa esiopetusta ohjaaviin valtakunnallisiin ja Espoon kaupungin sekä koulun arvoihin ja esiopetusyhteisön tavoitteisiin, lapsikäsitykseen ja oppimisnäkemykseen....