Vägar till en god kultur : tillit, lärande, etik E-Book


Vägar till en god kultur : tillit, lärande, etik - Louise Bringselius pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-04-01
FÖRFATTARE: Louise Bringselius
ISBN: 9789172512207
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 6,93

FÖRKLARING:

För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt för en organisationskultur med tillit och öppenhet, där anställda ständigt utvecklar sitt professionella omdöme. Samtidigt tyder mycket på att tilliten till ledning och chefsled ofta har minskat, snarare än ökat, av traditionella sätt att bedriva värdegrundsarbete.I denna bok diskuterar Louise Bringselius vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv och med organisationsforskningen som utgångspunkt. Ett viktigt budskap är att vi behöver flytta fokus från värderingar till beteenden och utgå i högre grad från lokala behov. Ledning och chefer har en viktig roll som etiska förebilder. Det behöver också finnas en grundläggande förståelse för de rättsliga och humanistiska principer som förenar alla samhällets organisationer, inte minst i offentlig sektor.I boken behandlas även närliggande begrepp, såsom klimat, organisatorisk identitet, värdegrund och värderingsstyrda organisationer.

...ioner har liknande moralregler men har de också samma uppfattning om vad som är rätt, gott och vilka man bör visa hänsyn? Finns olika uppfattningar inom religionerna? Det är centralt för alla religioner att tala om vad som är rätt och gott och hur vi bör leva så alla religioner har en etik ... PDF Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv ... .En del menar att Gud bestämmer vad som är rätt och fel. 6 Vägen mot en lärande tillsyn ... En tillsyn som främjar tillit till granskaren har bättre förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling. Vidare har egen-skaper hos den verksamhet som granskas stor betydelse för utfallet. ... av en kultur som inte främjar god kvalitet. Texten är organiserad som följer. Inledningsvis (kapitel 2) ges en introduktion till tillit och tillitsbaserad styrning och ledning. Därefter definierar och disku ... Nyheter: Sju vägar till en god (organisations)kultur ... ... . Vidare har egen-skaper hos den verksamhet som granskas stor betydelse för utfallet. ... av en kultur som inte främjar god kvalitet. Texten är organiserad som följer. Inledningsvis (kapitel 2) ges en introduktion till tillit och tillitsbaserad styrning och ledning. Därefter definierar och diskuterar jag begrepp som kultur och värderingar utifrån forskning och förklarar sambandet mellan tillit, rättsordning, etik och det professionella omdömet 3). Teamkraft i en ny tid - Träningsprogram för team som vill stärka sina ... Stöd och service till vissa funktionshindrade. 360,00 kr. Tillit, upplaga 2. 275,00 kr. Vägar till en god kultur Tillit, lärande och etik. 264,00 kr. Anteckningsbok CHANGE - grön/silver. 189,00 kr. Avvikelsespelet. 1 283,00 kr. Trauma smittar - allt du behöver ... Den använder sin erfarenhet att bygga en kultur. 3 Vägen till Den visa organisationen ... laste vägen, men en väg där vi lär av varandra. Det vanliga när ... ket i sin tur leder till fler goda effekter som ökat lärande, triv-sel och initiativkraft. En känsla av tillit gör att vi kan koncentrera oss och vara närvarande i stunden - oro dämpas och tankarna fladdrar inte iväg till annat. I vardagligt språkbruk har tillit nästan uteslutande en positiv klang. Tillit ses som något bra och önskvärt men det är inte hela sanningen. Tillit har också en mörk sida. 4 | VÄGEN TILL EN PATIENTPROCESSORIENTERAD SJUKVÅRD Vidare finns det en tyngdpunkt på 'överytan-förändringar', många förbättringsarbeten saknar koppling till ekonomi, struktur och etik görs och det fokuseras mycket på seminarier och utbildning (Stenberg och Olsson, 2005). en etisk reflektion. God etik kommer inte enbart ur goda argument utan kräver främst ett möte präglat av närhet, ansvar och tillit. En sådan utgångspunkt är också en god garanti mot en objektifiering av patienten som vårdtagare. Med ett mänskligt möte copy and paste the html snippet below into your own page: Start studying Vårdande som etik, relation och process. VAE010. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. uppföljning bör ha ett lärande och utvecklande syfte, stort fokus på systemeffekter, ... allt från ledarskap och kultur, till styrning, juridik och organisatoriska strukturer. ... utan också till människors välmående och till en god etik. Man kan studera tillit i olika sammanhang och relationer. Tillitståget - ett nätverk har 1 638 medlemmar. Att styra och leda med tillit innebär att man försöker öka handlingsutrymmet och skapa bättre... med respekt samt att en god etik leder till ett gott liv. Detta påstående går att jämföra med Johanssons (2001) förklaring om att etiken växer fram i mötet mellan människor och skapas genom alla människors olika livserfarenheter. 2.2 Yrkesetik "Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas deontologisk. Den hävdar att en handling kan vara rätt oberoende av vilka konsekvenser den medför. Enligt Kant är kriterier på en giltig maxim (handlingsregel) att den motsägelsefritt kan upphöjas till allmän lag. Så skapar du en god organisationskultur som stärker människor och organisation! För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda......