För alla i skolan : en bok om inkluderande och utvecklande undervisning E-Book


För alla i skolan :  en bok om inkluderande och utvecklande undervisning - Ulrika Aspeflo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-10-06
FÖRFATTARE: Ulrika Aspeflo
ISBN: 9789163785863
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 3,94

FÖRKLARING:

FÖR ALLA I SKOLAN - en bok om inkluderande och utvecklande undervisning, av Ulrika Aspeflo, är en bok som vänder sig till alla pedagoger i skolan. Boken består av två delar. Den första delen beskriver de grundläggande insatser man som pedagog behöver göra för att skapa en inkluderande lärmiljö. I de två första kapitlen finns tankar och strategier kring ett relationsskapande bemötande och en fungerande lärmiljö, som lägger grunden för en trygg och tydlig miljö för eleverna. Därefter följer två kapitel som har fokus på att knäcka läskoden samt att fortsätta undervisa språk- och kunskapsutvecklande, vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen. Den andra delen lägger till den spetskompetens pedagoger behöver skaffa sig när det gäller att ha kunskap och verktyg att möta elever med funktionsnedsättningar som ADHD, Autism och Språkstörning. Där finns bland annat ett kapitel med extra fokus på social kommunikation, ett om verktyg för kartläggning och förståelse, och slutligen ett kapitel som handlar om att vi kan behöva ha ett utvidgat samarbete och en större flexibilitet för att hitta långsiktigt hållbara strategier i komplexa situationer.Boken innehåller en mängd praktiska exempel som kan användas som diskussionsunderlag eller praktiskt i klassrummet av pedagoger och arbetslag.En bilaga på slutet sammanfattar innehållet i boken och det finns en mängd referenser till varje kapitel i boken för den som vill fördjupa sin kunskap.En viktig bok för alla som arbetar i skolan. Den ger oss både handfasta verktyg och viktiga reflektionsfrågor kring en inkluderande och utvecklande undervisning för alla elever. - Anna Sjölund, beteendevetare och handledareUlrika Aspeflos bok är lättläst och personligt skriven. Boken genomsyras av hennes engagemang för alla barns rätt att bli förstådda och uppleva sig delaktiga i skolan. Texten inbjuder till samtal och kan användas i sin helhet eller i delar för fortbildning av arbetslag och för skolutveckling. - Paula Weldeborn, specialpedagog Ulrikas bok ger energi och får läsaren att vilja göra mer! - Annika Grenhage, specialpedagog

...ar elevers möjlighet att lära i skolan och beskriver i vilken utsträckning lärmiljön är inkluderande och tillgänglig ... Inkluderande undervisning - SPSM Webbutiken ... . Differentierad undervisning handlar om att vi redan i planeringen organiserar undervisningen utifrån den grupp elever vi har och göra lärmiljön tillgänglig för alla. FÖR ALLA I SKOLAN - en bok om inkluderande och utvecklande undervisning, av Ulrika Aspeflo, är en bok som vänder sig till alla pedagoger i skolan. Undervisningen har god kvalitet om den består av olika typer av uppgifter och aktiviteter, så att det blir en variation ... Ulrika Aspeflo - Böcker | Bokus bokhandel ... . Undervisningen har god kvalitet om den består av olika typer av uppgifter och aktiviteter, så att det blir en variation och balans under lektionen och under skoldagen. Undervisningen är stimulerande för eleverna och de får ett aktivt lärarstöd så att de förstår, kommer igång med och bibehåller engagemang i sitt skolarbete. E tt inkluderande synsätt handlar om att skapa goda lärmiljöer som erbjuder möjligheter för lärande genom att möta, stödja och utmana alla elever i deras lust att lära. Det innebär att vi ska ha utgångspunkten att alla barn kan fungera och utvecklas i skolan och nå alla mål, och att det är skolans uppgift att se till att de gör det. ... Vad är inkluderande undervisning och hur omsätts den i praktisk handling i skolan? Denna kunskapsöversikt presenterar studier om inkludering och det förs också ett resonemang om hur forskning kan förstås och blir relevant i den praktiska skolvardagen. En skola som fungerar - för alla inspirerar läsaren till att påbörja en skolutveckling som inkluderar alla, utan att det behövs stora ekonomiska resurser. Här finns många praktiska tips och handfasta råd kring hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan få en lyckad skolgång. Di!erentierad och inkluderande undervisning Metoder för alla elevers lärande i det tillgängliga klassrummet. ... för att skapa en inkluderande lärmiljö där alla hennes elever ... Hon har varit med och skrivit tre böcker om kooperativt lärande och stöttar nu lärare och skolor runt om i Sverige med att implementera kooperativt lärande. Jennie Wilson är F-6-lärare som använt kooperativt lärande för att skapa en inkluderande lärmiljö där alla hennes elever får plats och kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Hon har varit med och skrivit tre böcker om kooperativt lärande och stöttar nu lärare och skolor runt om i Sverige med att implementera kooperativt lärande. För att illustrera hur ett forskningsbaserat arbetssätt kan se ut i praktiken beskriver vi kortfattat nedan hur ett forskningsbaserat arbete med inriktning på undervisningen kan se ut. Vi utgår från att man på skolan konstaterat att man vill arbeta med att förstå hur olika sätt att undervisa ger olika resultat....