Viteslagstiftningen : en kommentar E-Book


Viteslagstiftningen : en kommentar - Rune Lavin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2017-04-06
FÖRFATTARE: Rune Lavin
ISBN: 9789139020028
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 8,57

FÖRKLARING:

I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. Denna tredje upplaga har uppdaterats, främst i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

...rfattaren ut många av de luckor som fanns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förts där ... Rune Lavin- Glansholms Bokhandel & Antikvariat, en del av ... ... . Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Viteslagstiftningen En kommentar. 788 kr (exkl. moms) Antal: Författare: Rune Lavin. I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de ... hetsprövning). Om föreläggandet saknar en individuell eller konkret formule-6 8 § viteslagen ... Viteslagstiftningen : en kommentar - Rune Lavin - häftad ... ... . Författaren fyller ut många av de ... hetsprövning). Om föreläggandet saknar en individuell eller konkret formule-6 8 § viteslagen jämfört med 1 kap 3 b § rättegångsbalken. 7 Se de lagrum som förtecknas i not 4. 8 Prop. 1993/94:122, s 69. 9 Se Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 8123-15. 10 Lavin, Rune, Viteslagstiftningen - en kommentar, 3 uppl., Sthlm 2016 ... Viteslagstiftningen En kommentar Denna titel finns i ... Förutom sedvanliga kommentarer till lagtexten fyller författaren ut många av de luckor som finns de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Viteslagstiftningen — En kommentar Lavin Rune. Wolters Kluwer Sverige, Processrätt, Offentlig rätt. 247 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 750 SEK exkl. moms ... SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål — en bättre hantering av stora mål. Fritzes, Processrätt, Straffrätt. 215 sid, 2017, Pris: ... Viteslagstiftningen — En kommentar. Lavin Rune. Wolters Kluwer Sverige, Processrätt, Offentlig rätt. ... Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd — En kommentar . Renfors Cecilia, Sverne Arvill Ebba. Norstedts Juridik, Processrätt. 470 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 1147 SEK exkl. moms I sina domskäl skriver MÖD om vitet: "Enligt 3 § sista meningen lagen (1985:206) om viten ska om vite föreläggs flera personer gemensamt, ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem. S.k. solidariskt ansvar får inte förekomma, vilket uppkommer redan i det fall att flera personer namnges men endast ett vitesbelopp sätts ut (jfr Viteslagstiftningen - en kommentar, Lavin ... Lavin, Rune: Viteslagstiftningen : en kommentar (3. uppl. Wolters Kluwer. 247 s.) Lewander, Anna: Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning (Iustus. 347 s. ... Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2017 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved (30. uppl. Wolters Kluwer. 611 s.) Lavin, Rune: Viteslagstiftningen : en kommentar (3. uppl. Wolters Kluwer. 247 s. Gula biblioteket) Mellqvist, Mikael: Konkurs och annan insolvensrätt / Mikael Mellqvist och Lars Welamson (12. uppl. Wolters Kluwer. 392 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 41) Många vitesförelägganden måste anses göra detta, vilket medför att mottagandet av dem faller utanför ombudets behöriget (jfr Lavin, Viteslagstiftningen: En kommentar, 1989, sid. 78). T.ex. har i praxis ett föreläggande i ett mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken för en förälder att överlämna ett barn inte ansetts ha kunnat delges med ett ombud (se RÅ 1982 2:29). "Viteslagstiftningen, En kommentar", Nordstedts, 1989, s. 33. Gällande den mer specifika frågan om val av adressat hänvisar Lavin emellertid i kommentaren genomgående till den väsentligt utförligare av honom författade "Vitesföreläggandets adressat", Juridiska Föreningen i Lund, 1975. Såvitt han 26 En allmän princip i svensk rätt är, att vite inte får föreläggas när straff är utsatt, vilken princip är lagfäst i bl.a. 9 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken (se NJA 1982 s. 633 och Rune Lavin, Viteslagstiftningen En kommentar, andra uppl. s. 69 f.)....