Företrädaransvar E-Book


Företrädaransvar - Teresa Simon-Almendal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-03-03
FÖRFATTARE: Teresa Simon-Almendal
ISBN: 9789139018520
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,54

FÖRKLARING:

I skatteförfarandelagen finns regler om företrädaransvar. Genom reglerna kan ställföreträdare för juridiska personer göras solidariskt med bolaget betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter. Regelverket har kritiserats. Det har bl.a. gjorts gällande att det är konkursdrivande, att det strider mot syftet med reglerna för tvångslikvidation vid kapitalbrist i aktiebolagslagen, att det träffar utanför sitt ursprungliga syftemål samt att ansvaret utkrävs enligt en strikt ansvarsmodell med (alltför) små möjligheter till lindring i form av befrielse. Klart är att reglerna väcker frågor både beträffande betalningsansvarets innebörd och omfattning men också vad gäller bestämmelsernas rättsliga konsekvenser. I boken studeras det skatterättsliga företrädaransvarets innebörd, omfattning och tillämpningsområde. Bokens tyngdpunkt ligger på en kritisk granskning av ansvarets konsekvenser utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Europakonventionen är av särskild vikt för analysen, men även företrädaransvarsreglernas förhållande till de associationsrättsliga bestämmelserna diskuteras, liksom det allmännas möjlighet att kompenseras genom skadestånd för skattebortfall till följd av skattebrott.Boken vänder sig till de personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med företrädaransvarsfrågor: enskilda bolagsföreträdare, ombud, handläggare vid Skatteverket och domare.

...retag sätts i konkurs efter att ha tvingats betala in moms och inkomstskatt som man inte hade råd med ... Företrädaransvar m.m. | lagen.nu ... . Företagaren satte företaget i konkurs innan förfallodatum för skatteskulden, det vill säga innan skulden ... Företrädaransvar. En företrädare för en juridisk person kan bli personligt betalningsansvarig om han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala in skatter och socialavgifter i rätt tid, så kallat företrädaransvar. Anstånd enligt skatteförfarandelagen Då ska självklart företrädaransvar kunna aktualiseras äve ... Tobias Wikström: Ändra reglerna om företrädaransvar ... . Anstånd enligt skatteförfarandelagen Då ska självklart företrädaransvar kunna aktualiseras även om man drivit bolaget i konkurs. Här gäller det alltså för dig att visa att du har gjort allt du kan för att lösa situationen rätt för alla bolagets borgenärer och att du inte försatt bolaget i konkurs med tanken att slippa betala skatteskulder när du vetat en längre period att bolaget inte kommer kunna betala skulderna. Företrädaransvar m.m. Prop. 2002/03:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om företrädaransvar. företrädaransvar och om anstånd som är till fördel för det allmänna. Syftet är att analysera om tillämpningen av dessa bestämmelser har bli-vit för hård samt överväga behov av förändringar som stärker rätts säker-heten, ökar förutsebarheten och förbättrar villkoren för företagande. Företrädaransvar och anstånd i skattemål (docx, 59 kB) Företrädaransvar och anstånd i skattemål (pdf, 83 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utöka uppdraget till Statskontoret och att uppdraget i sin helhet ska redovisas före den 1 april 2018 och tillkännager detta för regeringen. En företrädare för en förening kan personligen bli ansvarig att själv betala föreningens skatter och avgifter. En sådan situation kallas företrädaransvar. Föreningens företrädare är oftast den eller de personer som sitter i styrelsen. Men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i föreningen kan vara företrädare. Sammanfattning av Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret. Med fokus på befrielse och anstånd. Statskontoret har på uppdrag av regeringen sett över bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om hel eller delvis befrielse från företrädaransvar och om anstånd som är till fördel för det allmänna. talan om betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar väckts vid domstol. För företrädaren föreslås vidare också en möjlighet att få ersättning för sina kostnader enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. I propositionen föreslås slutligen ett förtydligande i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter av vad ... I övriga fall gäller fortfarande reglerna om företrädaransvar så som tidigare. - Vårt råd är därför att fortsatt iaktta försiktighet vid ansökan om anstånd och notera att det är skillnad på s.k. tillfälliga anstånd medan företrädaransvar kan aktualiseras i övriga situationer, säger Elisabeth Mörck. Konkurs av aktiebolag Sidan blev senast uppdaterad: 2017-02-02 Om ett bolag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det försättas i konkurs. Bolagets tillgångar tas då om hand och används för att betala av bolagets skulder. Företrädaransvar och tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt Det är oroliga tider och vi på Svalner hoppas att alla är friska och mår bra. Vi har den senast...