En svensk flygskatt. SOU 2016:83. : Betänkande från Utredningen om skatt på flygresor E-Book


En svensk flygskatt. SOU 2016:83. : Betänkande från Utredningen om skatt på flygresor -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2016-12-02
FÖRFATTARE:
ISBN: 9789138245316
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,95

FÖRKLARING:

Analyserar och lämnar förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I uppdraget har ingått att analysera uppbyggnaden och utformningen av modeller för uttag av flygskatt i andra medlemsstater inom EU som har flygskatt. Därtill har utredningen haft att analysera de medlemsstater som har haft men avskaffat flygskatt eller undersökt men valt att inte införa flygskatt.En grundläggande utgångspunkt för uppdraget har varit att skatten ska vara förenlig med unionsrätten. Enligt direktiven ska utredningen utarbeta nödvändiga författningsförslag. I uppdraget har inte ingått att bedöma lämpligheten i att införa en skatt på flygresor.I utredningens uppdrag har även ingått att bedöma om den så kallade myndighetsavgiften inom luftfartsområdet som Transportstyrelsen tar ut, bör avskaffas. Det har också ingått i utredningens uppdrag att beskriva andra åtgärder som kan vara ändamålsenliga för att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Slutligen har det i uppdraget ingått att beskriva konsekvenserna i olika hänseenden av ett införande av en flygskatt.Utredningen föreslår att en skatt på kommersiella flygresor införs. Det innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Undantag görs för vissa flyg och personkategorier. Skatten ska betalas av det flygföretag som utför flygningen.Särskild utredare: Gabriella Loman.

... en svensk skatt på flygresor kan utformas ... PDF Remissvar - En svensk flygskatt (SOU 2016:83) ... . Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan sk a minska. Yttrande över En svensk flygskatt, SOU 2016:83 Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget Betänkandet innehåller förslag till lag om skatt på flygresor samt förslag till ändring i Statens offentliga utredningar 2016:83. En svensk flygskatt Betänkande av Utredn ... En svensk flygskatt Statens offentliga utredningar 2016:83 ... ... . En svensk flygskatt Betänkande av Utredningen om skatt på flygresor Stockholm 2016 SOU 2016:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters ... Remissammanställning - En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt. Stockholms universitet har av Finansdepartementet anmodats att yttra sig över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83). Yttrandet behandlar det rättsliga området men även klimat- och miljöpåverkan från flygtrafik. Universitetet har följande synpunkter på förslaget. Pris: 396 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från Utstationeringskommittén av Arbetsmarknadsdepartementet på ... Utredningen om skatt på flygresor har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan....