Grundläggande EU-rätt E-Book


Grundläggande EU-rätt - Mattias Derlén, Staffan Ingmansson, Johan Lindholm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2015-03-31
FÖRFATTARE: Mattias Derlén, Staffan Ingmansson, Johan Lindholm
ISBN: 9789147115013
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 7,43

FÖRKLARING:

Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt.Läs merBoken är uppdelad i tre delar: Den första delen beskriver EU och EU-rätten, vad som kännetecknar EU:s rättsordning och hur unionsrätten förhåller sig till nationell rätt. Den andra delen förklarar målen för EU:s verksamhet och hur de ska uppnås. Den tredje delen behandlar EU-rätten från skrift till verklighet, det vill säga de rättsliga mekanismer och processer som garanterar EU-rättens genomslag.På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskrivs EU-rättens innehåll, logik och systematik. Såväl individuella rättsregler som de institutioner som utvecklar och verkställer dessa regler behandlas.Grundläggande EU-rätt är i första hand tänkt att användas som en introduktion till EU-rätten på universitets- och högskoleutbildningar. Den vänder sig också till personer som i sitt arbete behöver grundläggande kunskaper i ämnet.Om författarnaMattias Derlén, Staffan Ingmanson och Johan Lindholm är doktorer i rättsvetenskap och universitetslektorer vid juridiska institutionen vid Umeå universitet. Samtliga är aktiva vid Centrum för Europarätt och Internationell Handelsrätt vid Umeå universitet.

...stitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp, eller motsvarande ... Europeisk unionsrätt - Wikipedia ... . Grundläggande förutsättningar vid tillämpning av EU-rätt. Europeiska unionen, EU, bygger på överenskommelser mellan dess medlemsstater om att överlämna en viss del av sin beslutskraft, med andra ord lagstiftande makt, till EU. Europeisk unionsrätt (EU-rätt), tidigare gemenskapsrätt (EG-rätt), är den rättsordning som Europeiska unionen grundar sig på. Unionsrätten utgör en ny rättsordning inom folkrätt ... Grundläggande EU-rätt | Stockholms Stadsbibliotek ... . Unionsrätten utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån medlemsstaterna, inom specifika befogenhetsområden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna, utan även deras medborgare, lyder under. [1] EU-rätt. EU-rätten utgör en ny legal ordning i den internationella rätten för medlemsstaternas ömsesidiga ekonomiska och sociala nytta. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december år 2009, blev Europeiska unionen en egen juridisk person och ersatte samtidigt Europeiska gemenskapen (EG). EU-Rätt. Legalitetsprincipen. ... Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna (EKMR) får ej heller den förbises genom annan lagstiftning, utan den är i jämförelse en så kallad lex superior. EU:s kompetenskatalog. Grundläggande principer för offentlig upphandling. De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dem. 1. Icke-diskriminering. Konkurrensreglerna inom EU gäller som svensk lag parallellt med den svenska konkurrenslagstiftningen. En förutsättning för att reglerna ska gälla är att handeln mellan Sverige och minst ett annat medlemsland kan påverkas. Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt. Läs mer Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen beskriver EU och EU-rätten, vad som kännetecknar EU:s rättsordning och hu... EU-rätt. EU är ett fredsprojekt och EU-rätten är en av de viktigaste byggstenarna i EU-projektet. Genom fri rörlighet och fri konkurrens har EU:s medlemsländer skapat en inre marknad där varor, tjänster, personer och kapital kan cirkulera fritt. Samtidigt som grundläggande rättsprinciper och mänskliga rättigheter värnas. Grundläggande EU-rätt är i första hand tänkt att användas som en introduktion till EU-rätten på universitets- och högskoleutbildningar. •EG-rätt eller EU-rätt? •Bakgrund till Europeiska unionen och de grundläggande fördragen •Sverige och EU •EES-avtalet •EU:s institutioner •EU-rättens källor •Genomförande av EU-rätten i medlemsländerna •Direkt tillämplighet och direkt effekt •Arbetsrättsliga modeller 2019-12-12/JG Institutionen för handelsrätt HARA04 Juridisk översiktskurs Kurslitteratur Adlercreutz, Axel/ Mulder, Bernhard Johann Avtal: Lärobok i allmän avtalsrätt, Norstedts Juridik (Wolters Tillämpningen av begränsnings systemet i EU:s stadga om grund läggande rättigheter . Av Special Counsel M AGNUS S CHMAUCH 1. I och med Lissabonfördraget blev EU:s stadga om grundläggande rättigheter bindande i medlemsstaterna. Liksom andra rättighetsdokument innehåller stadgan bestämmelser som reglerar begränsningar i dess tillämpning. I den här artikeln presenteras ... EU-rätt. EU-rätt, EG-rätt, sammanfattande benämning på det regelverk som tillämpas inom Europeiska unionen (EU) och vars grundläggande bestämmelser finns i Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) (21 av 148 ord) Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp...