Den yngre järnålderns gravskick i Uppland E-Book


Den yngre järnålderns gravskick i Uppland - Jhonny Thérus pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2019-05-28
FÖRFATTARE: Jhonny Thérus
ISBN: 9789150627626
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 11,77

FÖRKLARING:

Gravar från yngre järnåldern är några av de vanligaste fornlämningarna i östra Svealand, samtidigt finns få studier publicerade rörande periodens gravskick som betraktar det senaste decenniets arkeologiska undersökningar. De gånger gravskicket diskuteras är det oftast rörande förändringen från brandgravskick till skelettgravskick i samband med kristnandet. Andra förändringar och variationer synliga i gravmaterialet har länge betraktats som anomalier och hamnat utanför diskussionen. Både forskningshistoriken och nya undersökningar visar dock att gravskicket var betydligt mer varierat och komplext än den bild som vanligen presenteras.Denna avhandling innehåller tre sammanlänkade studier:-Den första utgör en forskningshistorisk textstudie av arkeologiska publikationer som format den rådande bilden av gravskicket. Den kartlägger hur synen på gravskicket växt fram och förändrats genom arkeologiska publikationer från 1904 fram till 2005. Den visar även att definitionen av begreppen grav- och gravskick har styrt forskningen och presenterar nya definitioner utifrån gravens funktion i samhället.-Den andra studien behandlar en tidigare inte uppmärksammad förändring av gravskicket vilken inträffar i början av den yngre järnåldern. Det handlar om olika praktiker kring hanteringen av brända ben och sten vilka tidigare exkluderats från diskussionen om gravskicket, sannolikt eftersom de utmanar vår moderna syn på vad en grav är.-Den tredje studien är centrerad kring sju fallstudier av gravfält. Huvudsyftet med fallstudierna är att utröna hur lång period det äldre brandgravskicket och det nya kristna skelettgravskicket brukades sida vid sida på gravfälten, samt hur övergången till ett kristet skelettgravskick genomfördes. Analysen tar sin utgångspunkt i minnesforskning och introducerar begreppet bropraktiker, för att analysera hur gamla gravelement kombinerades med nya.Studierna lyfter fram tidsdjupet och vidden av yngre järnålderns komplexa gravskick i Mälardalen. De visar hur gravskicket genomgick flera förändringar under perioden och hur människorna, genom att medvetet blanda mycket gamla gravpraktiker med nya, kunde skapa ett unikt gravskick som under sen vikingatid varken kan kategoriseras som hedniskt eller kristet.

...n biografi för Jhonny Thérus. Hjälp oss genom att skicka in ett eget förslag till oss ... Kommunalråd riskerar fängelse för fornminnesbrott ... ... . Vi faktagranskar alla texter/biografier innan de publiceras. Tack! Bokdata - Jhonny Thérus. gravar från yngre järnålder visar också otvety­ digt på offer. Den mest kända är Bollstanäsgra-ven, Fresta sn i Uppland där två halshuggna män fått följa sin herre i graven (HemmendoiT 1984, s. 4 ff). Gravarna rymmer, med undantag av Rinke-bygraven, endast ben av vuxna personer. Döds­ åldern skiftar inom ett stort intervall; mellan Nästa Den yngre järnålderns ... Den yngre järnålderns gravskick i Uppland : Framväxten av ... ... . Döds­ åldern skiftar inom ett stort intervall; mellan Nästa Den yngre järnålderns gravskick i Uppland. Fler artiklar. Vikingaskepp seglade in i New York. 24 september 2016. Meddelande från Auschwitz upptäckt. 28 april 2009. Tiotusentals fynd i Uppåkra digitaliseras. 8 augusti 2016. Dom om stulen KB-bok överklagas. 11 april 2019. Annonser. De gånger gravskicket diskuteras är det oftast rörande förändringen från brandgravskick Gå till butiken för Den yngre järnålderns gravskick i Uppland eller sök vidare på: Böcker och blad Bålsta eller Den yngre järnålderns gravskick i Uppland Uppland VIII:1 : Veckholms kyrka. För andra betydelser, se Uppland (olika betydelser).. Uppland (traditionellt stavat Upland) är ett landskap i östra Svealand i Sverige.Det gränsar mot Ålands hav i norr och öster, Gästrikland i nordväst, Västmanland i väster och Mälaren och Södermanland i söder. Dess yta uppgår till 12 676 km² och landskapet har 1 455 540 invånare (2011). I landskapet finns fler än 150 000 ... Den yngre järnåldern pågick mellan 500 e.Kr. - 1050 e.Kr. Den runda stensättningen fortsatte att vara den vanligaste formen men fick en mer kullig form än under den äldre järnåldern. Det gör att gravarna är lite lättare att urskilja i terrängen om de kommer från yngre järnålder. ÅRSBOKEN Uppland 1961 9 sällan ha tilldragit sig forskningens uppmärksamhet. över dessa problem pågå emellertid för närvarande på olika håll viktiga un­ dersökningar. Till övergångstiden mellan äldre och yngre järnålder har man sedan länge, visserligen utan att i någon högre grad ta hänsyn 3.6.4 Mellersta järnålderns gravskick 16 3.6.5 Yngre järnålderns gravskick 16-17 3.6.6 ... För ca 6000 år sedan låg nästan all landmassa under vatten i Uppland. Utom vid den nordvästliga delen, på gränsen till Västmanland, där det började bli ett mer sammanhängande stå den yngre järnålderns mera utbildade, ofta väldiga högar. Tiden för övergången kan visserligen ej ännu närmare fast­ ställas, men synes ligga omkr. år 400. Snorres skildring av de äldre ynglingakonungarnas begravning överensstämmer så­ lunda mycket väl med den romerska järnålderns kända upp­ ländska gravskick. Den yngre järnålder varar från ca 500 e.kr. till ca 1050 e.kr. Övergångsperioden mellan äldre och yngre järnålder kallas folkvandringstid. Den varar ungefär mellan 400-600 e.kr. Handeln ökade ännu mer, både den lokala och den från kontinenten. Under början av yngre järnålder börjar också järn att utvinnas i större utsträckning. Arkeologisektionen i Stockholms läns hembygdsförbund arrangerade den 22-23 september 2012 i samarbete med Stockholms läns museum seminariet "Yngre Järnålder i Stockholms län - aktuell forskning". Det var det tredje gemensamma seminariet. De två tidigare har gällt "Äldre järnålder" 2008 och "Bronsålder" 2010. De dubbla stenkretsarna är inte begränsade till enbart yngre bronsålder, utan förekommer i gravar från äldre och yngre järnålder.Is Detta gäller även skepps-'• I,isia i A. Hyenstrand, Igelstakomplexet. Kring yngre bronsålder i Mälaromradel. Stencil 1966, sid. 38-41. ; Uppland: 1 . gar. Därför har den yngre järnålderns bebyggelse inte lämnat lika tydliga spår. Det gäller dessutom för hela det östsvenska område där man under äldre järnålder hade sten som hägnadsmaterial. Det finns visserligen enstaka exempel på att stenmurarna fortsatt att vara i bruk under yngre järnålder, men i regel har den yngre järn- Yngre järnålder i Blekinge Östra Härad. En järnåldersbygd längs med en ... 8.1 OM Järnålderns gravskick i Blekinge 5 ... Lösen och Vedeby, vilka alla tre ligger mer eller mindre i anslutning till den å som kallas Uppland i forskningen - en mötesplats för alla som forskar om Uppland Sedan år 2007 anordnar Länsforskningsrådet för Uppsala län seminariet Uppland i forskningen. Syftet med seminariet är att knyta samman alla de som forskar om Uppland eller har intresse för uppländsk historia, det vill säga akademiska forskare, hembygds- och släktforskare samt personal från museer och myndigheter....