Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka E-Book


Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka - Kristina Bähr pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMATION

SPRÅK: SVENSKA
HISTORIA: 2020-03-14
FÖRFATTARE: Kristina Bähr
ISBN: 9789127827158
FORMATERA: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTORLEK: 5,30

FÖRKLARING:

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som:Hur kan vi stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga vad vi ska göra och inte.Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet. Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.Sagt om boken:"Ofta står skolan i centrum för debatten om psykisk ohälsa bland unga. Kristina Bähr reder ut begreppen och kombinerar egna erfarenheter inom elevhälsan med den vetenskapliga litteraturen och pekar på vad skolan konkret kan göra. Det handlar om att känna igen och möta de olika psykiska problem som drabbar unga. Det viktigaste är dock att utforma undervisningen så att den främjar de ungas psykiska hälsa."Sven Bremberg, barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin

...tärka. Mer information om Psykisk hälsa i skolan; Relaterad information; Du behöver vara inloggad på Minabibliotek för att kunna reservera denna titel ... Psykisk hälsa i skolan | Vaski-kirjastot | Vaski-kirjastot ... . ... Utförlig titel: Psykisk hälsa i skolan, främja, skydda och stärka, Kristina Bähr; Upplaga: ... Rektor med vetande är en skolledarkonferens som behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens äger rum den 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö och tar upp en väldigt aktuell fråga, nämligen psykisk hälsa för barn och u ... Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka ... ... . Årets konferens äger rum den 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö och tar upp en väldigt aktuell fråga, nämligen psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan. Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka; Kristina Bähr Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Psykisk ohälsa i skolan ... och stärka elevernas lärande. När andra yrkesgrupper i skolan får bättre förutsättningar skapar skolan en bättre helhet för att främja hälsa, förebygga och ... Barn och unga; Barns psykiska hälsa; Stöd i arbetet. Asylsökande och andra nyanlända. Barn och unga. Barn och unga i socialtjänsten. Orosanmälan om barn som far illa. Barns psykiska hälsa. Ensamkommande barn och unga. Tidiga och samordnade insatser, TSI. ... till exempel skola och socialtjänst. Fokusrapport - Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa Medicinskt programarbete, Stockholms läns landsting - 11 - Sex och sam-levnad Sexualitet och psykisk hälsa har ett starkt sam-band. Ungdomsmottagningarna utgör ett gott exempel på en lågtröskelverksamhet som når många ungdo-mar på ett framgångsrikt sätt. Det går att stärka skolelevers positiva hälsa. På många håll i Norden jobbar skolor hälsofrämjande med att fokusera på att stärka det friska, det som får elever att må bra. I en ny rapport visar vi hur man i olika skolmiljöer i Norden stärker skolelevers välbefinnande. Vikten av brukarperspektiv kommer också fram. Forskning visar att det finns ett samband mellan att klara skolan och psykisk hälsa på kort och lång sikt. Dansa utan krav! Är en forskningsbaserad insats inom konceptet Dans för hälsa för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos tonårstjejer, 13-19 år. 3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. påverkar barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande. Metod: Litteraturstudie baserad på 15 kvantitativa vetenskapliga artiklar och en litteraturstudie. Resultat: Under temat skyddsfaktorer i skolmiljön, mynnade analysen ut i kategorierna känsla av tillhörighet i skolan, vuxen- och kamratstöd samt åtgärdsprogram. Migration och psykisk hälsa. Lär dig mer om migration och psykisk hälsa. Mest efterfrågade föreläsningarna om migration och psykisk hälsa; Traumastöd; Utbildningsprogram för Hälsa i Sverige. Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO) Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) Etikseminarium om asylsökande och nyanländas ......